Cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego

A A A

Zdaniem SN, jeżeli wypowiedzenie zmieniające zostało w sposób dorozumiany cofnięte przez pracodawcę, a pracownik na cofnięcie wyraził zgodę, to należy stwierdzić, że nie doszło na jego podstawie do zmiany warunków pracy. Wypowiedzenie zmieniające nie wywołało zatem zamierzonych skutków i nie zrodziło obowiązku odszkodowawczego po stronie pracodawcy.

W rozpoznawanej sprawie SN odniósł się do bardzo istotnej kwestii cofania przez pracodawcę jednostronnych oświadczeń woli, np. wypowiedzenia umowy o pracę lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego pracodawca może odwołać swoje jednostronne oświadczenia woli. Nie wymaga to zgody pracownika, jeżeli cofnięcie oświadczenia dotarło do niego wcześniej lub równocześnie z jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Natomiast jeżeli oświadczenie o cofnięciu dotrze do pracownika później, wówczas wymagana jest jego zgoda. Ustawodawca nie przewidział żadnej specjalnej formy dla cofnięcia jednostronnego oświadczenia woli, jak też wyrażenia zgody na to cofnięcie. Może ono być dokonane pisemnie, ustnie, ale i w sposób dorozumiany (w tym przez zachowanie stron czy wypowiedzi, które przy uwzględnieniu kontekstu sytuacyjnego ujawniają w sposób wyraźny wolę dokonania określonej czynności prawnej).

W omawianej sprawie pracownicy SR zostało wręczone wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, z którym się nie zgodziła i złożyła odwołanie. W okresie wypowiedzenia zostało jednak zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy dotychczasowym pracodawcą (pozwanym sądem) a przyszłym pracodawcą oraz pracownikiem. Przedmiotem porozumienia było przeniesienie pracownicy do pracy u innego pracodawcy (do innego sądu). Strony ustaliły datę przeniesienia (rozwiązania umowy o pracę z pozwanym sądem) na dzień, który następował przed upływem okresu wypowiedzenia zmieniającego.

Sąd Najwyższy przyjął, że w drodze porozumienia trójstronnego doszło do dorozumianego cofnięcia oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym i zgody pracownika na to cofnięcie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że obie strony miały świadomość, iż wyrażając zgodę na wcześniejsze definitywne rozwiązanie stosunku pracy, wypowiedzenie zmieniające nie wywoła już skutków. Podobna sytuacja zaszłaby w przypadku wręczenia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę, a następnie zawarcia przez strony porozumienia, w którym doszłoby do ustalenia, iż rozwiązanie stosunku pracy następuje na podstawie porozumienia stron. Nawet gdyby w treści takiego porozumienia nie znalazło się wyraźne sformułowanie, iż pracodawca cofa swoje oświadczenia o wypowiedzeniu, a pracownik wyraża na to zgodę, należałoby uznać, że doszło do skutecznego cofnięcia.

Skoro wypowiedzenie zmieniające nie wywołało skutków prawnych, to nie powstał obowiązek odszkodowawczy po stronie pracodawcy. Odszkodowania można bowiem dochodzić, wyłącznie jeżeli oświadczenie o wypowiedzeniu wywoła określone skutki (w przypadku wypowiedzenia zmieniającego, gdy na jego podstawie dojdzie do zmiany warunków pracy lub płacy bądź rozwiązania stosunku pracy w przypadku nieprzyjęcia przez pracownika warunków zaproponowanych mu w wypowiedzeniu).

Wyrok SN z 8.3.2017 r., II PK 404/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny