Charakter zawartej umowy

A A A

Zdaniem SN przy ustaleniu charakteru zawartej umowy znaczenie ma nie tylko wola stron nawiązania stosunku cywilnoprawnego, ale też faktyczny sposób wykonywania obowiązków. Bieżące zlecanie zadań osobie zatrudnionej na zlecenie, bieżąca kontrola wykonywanych czynności i modyfikowanie ich zakresu z reguły wskazuje na pracowniczy charakter stosunku łączącego strony, nawet jeśli strony zawarły umowę zlecenia.

Procesy o ustalenie istnienia stosunku pracy są ocenne, bo wymagają ustalenia, czy w danych okolicznościach wydawanie poleceń jest dopuszczalnym sposobem kontroli wykonywania umowy cywilnoprawnej, czy stanowi już podporządkowanie pracownicze. Fakt kontrolowania rezultatów pracy osoby związanej z pracodawcą umową zlecenia czy podlegania przez nią pracodawcy nie przesądza jeszcze o pracowniczym charakterze umowy. Sąd Najwyższy w wyroku z 28.6.2011 r. (II PK 9/11, Legalis) zauważył, że choć generalnie stosunek zlecenia nie kreuje stosunku kierownictwa, to w konkretnych przypadkach nie sposób wykluczyć istnienia stosunku podległości. Stwierdził również, że ogólna kontrola osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, polegająca na ocenie rezultatów działalności nie świadczy sama w sobie o podporządkowaniu pracowniczym (zob. też postanowienie SN z 23.5.2003 r., I PK 47/03, Legalis). W wyroku z 25.4.2014 r. (II PK 200/13, www.sn.pl) uznał, że wykonywanie poleceń nie jest charakterystyczne dla stosunku pracy i może mieć miejsce na zasadzie swobody umów także w umowie zlecenia.

Nie sposób uznać, że przy zleceniu nie można kontrolować pracy zleceniobiorcy. Potwierdza to choćby art. 740 KC, który nakazuje zleceniobiorcy na bieżąco informować zleceniodawcę o przebiegu spraw. Dzięki temu zleceniodawca może skorygować sposób wykonania zlecenia. Co więcej, Kodeks cywilny nawet w przypadku umowy o dzieło dopuszcza udzielanie wskazówek wykonawcy (por. art. 636 i 641 KC). Można odnieść wrażenie, że w stanie faktycznym ocenianym przez SN o ustaleniu stosunku pracy przesądziło nie tylko podleganie kierownictwu pracodawcy. Mógł zaważyć fakt dokonania przez pracodawcę czasowej zmiany umowy zlecenia na umowę o pracę w związku z ciążą pracownicy. Zmianie tej nie towarzyszyła bowiem jakakolwiek zmiana zasad i sposobu wykonywania zadań na rzecz pracodawcy. Nie wydaje się to słusznym argumentem, ponieważ to, że dana praca może być wykonywana w ramach stosunku pracy, nie znaczy, że jej wykonywanie w ramach umowy zlecenie musi stanowić naruszenie Kodeksu pracy.

Wyrok SN z 24.6.2015 r., II PK 189/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Charakter zawartej umowy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny