Akty prawne uchwalone

A A A

Rozszerzenie katalogu prac w niedzielę i święta

Ustawa z 12.12.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Etap legislacyjny: Ustawę 16.12.2013 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Opis ustawy: Doszło do zmiany brzmienia art. 15110 KP. W pkt 10 tego przepisu kropkę zastąpiono przecinkiem i dodano pkt 11 w brzmieniu:

„11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających funkcjonowanie stanowisk pracy, o których mowa w lit. a.”.

Zmiana ta podyktowana jest zjawiskiem świadczenia pracy na rzecz podmiotów prowadzących działalność w innych strefach czasowych lub działających w państwach z odmiennym niż w Polsce kalendarzem dni świątecznych. W poprzednim brzmieniu art. 15110 KP nie dopuszczał wykonywania pracy w niedziele i święta na rzecz zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym, których obowiązują różne kalendarze świąt i dni wolnych. W szczególności chodzi o prace przy świadczeniu usług za granicą, ze względu na inny tydzień pracy, np. od niedzieli do czwartku, oraz inny kalendarz świąt w krajach obsługiwanych przez centra działające w Polsce.

Celem proponowanych zmian jest umożliwienie warunków dla tworzenia miejsc pracy w sektorze obsługującym rynki zagraniczne w sytuacjach, gdy w Polsce mamy dzień wolny, który w innym kraju jest dniem pracy. Wprowadzona zmiana ma doprowadzić do zwiększenia liczby wysoko płatnych miejsc pracy w Polsce, a także wzmocnić konkurencyjność polskich przedsiębiorców na globalizującym się rynku usług.

Zmiany w OFE

Ustawa z 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Etap legislacyjny: Ustawa 27.12.2013 r. została podpisana przez Prezydenta RP.

Opis ustawy: Podstawowym celem ustawy jest określenie zasad wypłaty emerytury ze środków zgromadzonych w OFE. Po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku emerytalnego całość emerytury będzie wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Podstawą ustalenia emerytury będzie suma środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie wraz z kwotą środków przeniesioną z OFE do FUS. Środki zewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS, zgodnie z wprowadzoną regulacją, podlegać będą dziedziczeniu. Współmałżonkowi lub innej osobie wskazanej przez emeryta przysługiwać będzie wypłata gwarantowana, jeżeli śmierć emeryta nastąpi w okresie pierwszych 36 miesięcy wypłaty emerytury, licząc od miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę z FUS.

Ustawa wprowadza dobrowolność uczestnictwa w OFEubezpieczony będący członkiem OFE będzie miał możliwość wyboru, czy chce dalej przekazywać część swojej składki do OFE, czy też ma być ona kierowana wyłącznie na subkonto w ZUS. W okresie od
1.4.2014 r. do 31.7.2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE. Począwszy od 1.7.2014 r., składka będzie ewidencjonowana wyłącznie na subkoncie w ZUS, chyba że ubezpieczony podejmie decyzję o przekazywaniu części składki do OFE. Osoby wchodzące do systemu emerytalnego będą miały na podjęcie decyzji 4 miesiące. W kolejnych latach, począwszy od 2016 r., w odstępach co 4 lata, w wyznaczonych 4-miesięcznych okresach ubezpieczeni będą mogli podjąć analogiczną decyzję.

Ustawa zawiera również zmiany dotyczące wysokości składek odprowadzanych do OFE – w przypadku wybrania przez ubezpieczonego OFE wysokość odprowadzanej składki do OFE wynosić będzie 2,92% podstawy wymiaru składki, przy 4,38% podstawy wymiaru składki ewidencjonowanej na subkoncie prowadzonym przez ZUS. W przypadku zaś nieodprowadzania składki do OFE całość składki będzie ewidencjonowana na subkoncie.

Ustawa wprowadza mechanizm stopniowego przekazywania środków zgromadzonych w OFE do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez ubezpieczonego (tzw. suwak). Rozliczenia pomiędzy ZUS a OFE odbywać się będą w taki sposób, aby w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku członka OFE wynosiła zero. Członkostwo w OFE ustanie w związku z przekazaniem środków zgromadzonych na rachunku członka OFE na fundusz emerytalny.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Akty prawne uchwalone
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny