Akty prawne uchwalone

A A A

Nowa regulacja podróży służbowych

 

Rozporządzenie MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

 

Etap legislacyjny: Rozporządzenie weszło w życie 1.3.2013 r.

 

Opis rozporządzenia: Rozporządzenie zastąpi dotychczasowe dwa odrębne akty w sprawie podróży krajowych i zagranicznych. Przewiduje ono wzrost dziennej stawki diety w podróży krajowej z 23 na 30 zł. Automatycznie wzrosła też stawka ryczałtu na dojazdy (6 zł) oraz ryczałtu na nocleg (45 zł). Ustalono maksymalny limit na nocleg krajowy – 600 zł. Wzrosty dotyczą też kwot diety i limitów noclegowych w podróżach zagranicznych. Wprowadzono możliwość pomniejszania wysokości diety, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25% diety, obiad – 50% diety, kolacja – 25% diety.

 

Inne zmiany to m.in.:

 

• sformułowanie katalogu niezbędnych wydatków, za które pracownikowi należy się zwrot (m.in. opłaty za bagaż, za przejazd drogami płatnymi i autostradami, za postój w strefie płatnego parkowania i na parkingu),

 

• doprecyzowanie, że zwrot kosztów przejazdu obejmuje nie tylko bilet, ale także związane z nim opłaty dodatkowe,

 

• wprowadzenie możliwości ustalenia kilku państw docelowych przy podróży zagranicznej,

 

• wprowadzenie zasady rozliczania zaliczki w walucie obcej wg średniego kursu złotego określanego przez NBP,

 

• dookreślenie zasad rozliczenia wydatków w podróży bez rachunków.

Wynagrodzenia w strefie budżetowej

 

Ustawa z 25.1.2013 r. – Ustawa budżetowa na rok 2013 (Dz.U. 2013 r. poz. 169).

 

Etap legislacyjny: Ustawa weszła w życie 25.1.2013 r. z mocą od 1.1.2013 r.

 

Opis ustawy: Ustawa określa m.in. poziom wynagrodzeń u pracodawców należących do sfery finansów publicznych oraz składki na FP i FGŚP. I tak składka na Fundusz Pracy w 2013 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, a składka na FGŚP 0,10% tej podstawy (bez zmian w stosunku do 2012 r.). W 2013 r. śred­nioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0% (tyle samo co w 2012 r.). Nie zmieniają się też kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (1766,46 zł), dla członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1873,84 zł), dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (1523,29 zł). Kwota bazowa dla nauczycieli w 2013 r. wynosi 2717,59 zł (bez zmian od września 2012 r.). Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ustalone zostało na 3713 zł.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Akty prawne uchwalone
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny