Akty prawne uchwalone

A A A

Nowe regulacje dotyczące urlopu wychowawczego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.9.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1139)

Etap legislacyjny: Rozporządzenie weszło w życie 1.10.2013 r.

Przedmiot rozporządzenia: Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego z 16.12.2003 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 2291). W znacznej części przepisy nowego rozporządzenia odpowiadają regulacji obowiązującej przed 1 października. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie do obowiązkowej treści wniosku o urlop wychowawczy informacji dotyczącej liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Ponadto rozporządzenie przewiduje obowiązek dołączania do wniosku o urlop wychowawczy pisemnego oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie takie nie jest wymagane, gdy drugi rodzic dziecka ma ograniczoną władzę rodzicielską lub został jej pozbawiony, drugi opiekun dziecka został zwolniony z opieki lub została mu ona ograniczona bądź też istnieją niedające się usunąć przeszkody do uzyskania od drugiego rodzica lub opiekuna oświadczenia o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. W takim wypadku pracownik będzie musiał przedłożyć dokumenty potwierdzające te okoliczności (prawomocne orzeczenie sądu albo dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku).

Minimalne wynagrodzenie w 2014 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.9.2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. poz. 1074).

Etap legislacyjny: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przedmiot rozporządzenia: Rozporządzenie określa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. Od 1.1.2014 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1680 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2013 r. nastąpi wzrost o 80 zł.

Kolejna ustawa antykryzysowa

Ustawa z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Etap legislacyjny: Senat przyjął ustawę bez poprawek 17.10.2013 r.

Opis ustawy: Celem regulacji znajdujących się w projekcie ustawy jest wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie przez umożliwienie skorzystania z pomocy finansowej w postaci dopłat do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami. Z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których przejściowo doszło do pogorszenia sytuacji finansowej (ustawa będzie zawierała warunki, które trzeba spełnić, aby ubiegać się o fundusze). Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Akty prawne uchwalone
Joanna Torbe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny