Akty prawne uchwalone

A A A

Rozwiązania antykryzysowe

Ustawa z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1291).

Etap legislacyjny: Ustawa weszła w życie 21.11.2013 r.

Opis ustawy: Przedsiębiorcom, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (sprzedaż towarów lub usług) nie mniejszy niż o 15% w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy, ustawa umożliwia uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy może mieć formę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub na opłacenie należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Przestój ekonomiczny (czas niewykonywania pracy z przyczyn niezależnych od pracownika) lub obniżony wymiar czasu pracy musi być wprowadzony przez przedsiębiorcę w układzie zbiorowym pracy bądź w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli organizacje związkowe nie działają u pracodawcy – w porozu­mie­niu z przedstawicielami pracowników. Ponadto pracodawca może uzyskać pomoc z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji pracowników w formie dofinansowania 80% kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, jednak wysokość takiej refundacji nie może przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia. Ustawa zastępuje ustawę z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i pracodawców.

Refundacja kosztów szkolenia z Funduszu Pracy

Rozporządzenie MPiPS z 14.11.2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1348).

Etap legislacyjny: Rozporządzenie weszło w życie 21.11.2013 r.

Opis rozporządzenia: Zostało ono wydane na podstawie ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy i określa wzory wniosku oraz umowy o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy.

Choroba niani usprawiedliwia nieobecność w pracy

Rozporządzenie MPiPS z 15.11.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1359).

Etap legislacyjny: Rozporządzenie weszło w życie 22.11.2013 r.

Opis rozporządzenia: Zmiany dotyczą katalogu dowodów usprawiedliwiających nieobecność pracownika. W pkt 1 uściślono, że zaświadczenie lekarskie to wyłącznie takie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ponadto wprowadzona została nowa przyczyną usprawiedliwiająca nieobecność (pkt 3a), tj. oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem. Chodzi tutaj o chorobę niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, określoną w ustawie z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem. Nieobecność związana z chorobą niani jest okresem niepłatnym, a opiekujący się dzieckiem rodzic może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, jeśli zawarł z nianią umowę uaktywniającą.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Akty prawne uchwalone
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny