Akty prawne uchwalone

A A A

Praca w niedziele i święta

Ustawa z 24.1.2014 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy.

Etap legislacyjny: Sejm zaakceptował poprawki zgłoszone przez Senat.

Opis ustawy: Nowelizacja ma na celu rozszerzenie katalogu rodzajów prac, które uzasadniają świadczenie pracy w niedziele i święta. Do katalogu tego dodano prace polegające na świadczeniu usług na rzecz odbiorców zagranicznych, których obowiązują różne strefy czasowe i kalendarze świąt (np. call center). Poprawki do projektu ustawy uchwalonego przez Sejm 12.12.2013 r. wniósł Senat. Polegają one na zmianie wyrazów „zapewniających funkcjonowanie stanowisk pracy” na „zapewniających możliwość świadczenia usług”. Ponadto Senat zaproponował zmianę art. 15111 § 1 KP w taki sposób, by w zamian za pracę świadczoną w niedzielę lub święto pracownikom świadczącym usługi na rzecz odbiorców zagranicznych również przysługiwał inny dzień wolny od pracy. Poprawki te Sejm zaakceptował 24.1.2014 r.
Nowelizacja wejdzie w życie w dwa tygodnie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2014 r.

Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1645).

Etap legislacyjny: Ustawa weszła w życie 1.1.2014 r.

Opis ustawy: Do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dodany został art. 5c w brzmieniu:
„W 2014 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7”. Oznacza to, że kolejny rok kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie ulega zmianie i wynosi na jednego pracownika 1093,93 zł. Na mocy ustawy zdecydowano ponadto, że w 2014 r.:

– do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą 1.1.2012 r.;

– nie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w art. 157 ust. 1 ustawy z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, od środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych, ujętej w ustawie budżetowej na 2014 r.;

– fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2011 r. z 20.1.2011 r. na emerytury i renty;

– fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z 18.2.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2011 r. z 20.1.2011 r. na emerytury i renty.

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu  cudzoziemców

Rozporządzenie MPiPS z 28.11.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. poz. 1534).

Etap legislacyjny: Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2014 r.

Opis rozporządzenia: Doprecyzowuje warunki stosowania uproszczonej procedury wydawania zezwoleń na pracę dla obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy (§ 3 pkt 3 rozporządzenia), zatrudnionych wcześniej na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oprócz obowiązującego obecnie warunku wykonywania pracy dla tego samego pracodawcy przez co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przed złożeniem wniosku wymagane jest:

– wykonywanie pracy przez cudzoziemca na tym samym stanowisku;

– zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej;

– przedstawienie przez pracodawcę oryginału tej umowy do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia (nie będzie już możliwe przedłożenie kopii umowy ani zaświadczenia o zatrudnieniu);

– przedstawienie oryginałów dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (jeżeli były obowiązkowe).

Zatrudnianie obywateli Armenii

Rozporządzenia MPiPS z 28.11.2013 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. poz. 1507) oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. poz. 1534).

Etap legislacyjny: Rozporządzenia weszły w życie 1.1.2014 r.

Opis rozporządzeń: Obywatele Republiki Armenii uzyskali uprawnienia do podejmowania pracy w Polsce przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, tak jak to jest dotychczas w przypadku obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Obywatele Armenii zostali objęci również uproszczoną procedurą uzyskiwania zezwolenia na pracę w przypadku:

– prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym;

– gdy dana osoba wykonywała pracę dla tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku przez co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przed złożeniem wniosku i na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Rozporządzenie RM z 24.12.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 1741).

Etap legislacyjny: Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2014 r.

Opis rozporządzenia: Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie i jest przyznawana niezależnie od dochodu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Akty prawne uchwalone
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny