Akty prawne uchwalone

A A A

Pakiet rozporządzeń dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20.12.2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 33).

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20.12.012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r. poz. 32).

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20.12.2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 29).

 

Etap legislacyjny: Rozporządzenia weszły w życie 24.1.2013 r.

 

Opis ustawy: Pierwsze z rozporządzeń zawiera wzory miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, składanych przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON. Drugie z rozporządzeń określa wzory deklaracji miesięcznych wpłat. Trzeci akt wprowadza nowe zasady kontroli dokonywanej przez PFRON. Nowe rozporządzenie zawiera kilka zmian w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, m.in. możliwość przeprowadzenia kontroli również w składzie jednoosobowym, dopuszczenie, by w uzasadnionych okolicznościach kontrola mogła być przeprowadzana w miejscu i godzinach świadczenia pracy przez pracowników podmiotu kontrolowanego, w obecności kierownika tego podmiotu, poszerzenie obowiązków kierownika podmiotu kontrolowanego.

Decyzja o waloryzacji bez podpisu urzędnika

 

Ustawa z 4.1.2013 r o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Etap legislacyjny: Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

 

Opis ustawy: Ustawa wprowadza regulacje pozwalające na umieszczenie na decyzji dotyczącej waloryzacji emerytur i rent imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego urzędnika zamiast jego podpisu. Odchodzi zatem od konieczności opatrywania decyzji podpisem własnoręcznym. Zdaniem ustawodawcy wprowadzenie do obiegu decyzji bez podpisu wymaga znacznych nakładów finansowych poniesionych na zakup stosownego sprzętu i oprogramowania. Przyczynia się jednak do osiągnięcia korzyści wynikających ze zwiększenia wydajności i jakości procesu obsługi waloryzacji świadczeń oraz efektywności wykorzystania środków trwałych.

Mniej obowiązków dla pracodawcy

 

Ustawa z 9.11.2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 2).

 

Etap legislacyjny: Ustawa weszła w życie w 17.1.2013 r.

 

Opis ustawy: Nowe przepisy znoszą obowiązek zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności (jej miejscu, rodzaju i zakresie oraz jej zmiany), eliminując jednocześnie sankcję za niedopełnienie tego obowiązku. Organy te uzyskają niezbędne dane z urzędowych rejestrów. Ponadto skrócono do 3 dni termin wydawania potwierdzenia o nadaniu NIP.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Akty prawne uchwalone
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny