Akty prawne uchwalone

A A A

Zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za okres urlopu wychowawczego

 

Ustawa z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Etap legislacyjny: Ustawa podpisana przez Prezydenta 14.8.2013 r.

 

Opis ustawy: Nowelizacja przede wszystkim rozszerza kręg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem i rezygnację z dotychczasowej aktywności zawodowej. Dotyczy to m.in. posiadających co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, oraz z nimi współpracujących, duchownych. Druga istotna zmiana dotyczy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym. Dotychczas podstawę tę stanowiła kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (w okresie czerwiec – sierpień 2013 r. – 2244,03 zł), przy czym nie mogła być ona wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone danemu pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

 

Po zmianie podstawę tę stanowić będzie kwota odpowiadająca 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek. W roku 2013 wynagrodzenie to wynosi 3713 zł, co oznacza, że podstawa składek emerytalno-rentowych wynosi 2227,80 zł (60% × 3713 zł). Podstawa ta nie może być jednak wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i niższa niż 75% kwoty wynagrodzenia minimalnego (1200 zł lub 960 zł – w pierwszym roku pracy). Zmianie podlega też podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z urlopu wychowawczego, chociaż sama kwota podstawy – 520 zł nie ulegnie zmianie. Dotychczas podstawę tej składki stanowiła kwota świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a po zmianie podstawą tą będzie kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Zmiany w powyższym zakresie wchodzą w życie od 1.9.2013 r.

Zmiany zasad wykorzystywania urlopów wychowawczych

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy z 26.7.2013 r.

 

Etap legislacyjny: Ustawa przyjęta przez Senat bez poprawek 9.8.2013 r.

 

Opis ustawy: Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa krajowego do prawa unijnego, tj. do postanowień dyrektywy 2010/18/UE z 8.3.2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE, a także do orzecznictwa TS. Podstawowa zmiana polega na wprowadzeniu tzw. nieprzenoszalnej części urlopu w wymiarze miesiąca, którą co do zasady będzie mógł wykorzystać tylko drugi, niekorzystający z urlopu wychowawczego rodzic lub opiekun.

 

Z 3 do 4 miesięcy zwiększono wymiar urlopu, z którego mogą korzystać oboje rodzice, z 4 do 5 zwiększono limit części, w których urlop można wykorzystać. Ponadto zmodyfikowano regulację określającą wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy, mianowicie rozpoczęcie i zakończenie urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym nie będzie powodować proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego (tak jak to jest obecnie), a bieg przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego będzie zawieszony na czas urlopu wychowawczego (art. 2931 KP). Ustawa wejdzie w życie 1.10.2013 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Akty prawne uchwalone
Maciej Nałęcz
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny