Akty prawne uchwalone

A A A

Zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce

 

Rządowy projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk Nr 120).

 

Etap legislacyjny: 15.6.2012 r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

 

Opis projektu ustawy: ustawa wprowadza nowe sankcje za powierzenie wykonania pracy nielegalnie przebywającemu w Polsce cudzoziemcowi, tj. bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu. Uporczywe zatrudnianie osoby przebywającej na terytorium RP wbrew przepisom, w przypadku gdy zatrudnienie to nie miało związku z prowadzoną przez sprawcę działalnością gospodarczą, stanowić będzie wykroczenie (zagrożone karą grzywny nie niższą niż 3000 zł albo karą ograniczenia wolności). Ustawa wprowadza ponadto nowe przestępstwa w Kodeksie karnym, takie jak powierzenie pracy małoletniemu nielegalnie przebywającemu na terytorium RP lub równoczesne powierzenie pracy wielu osobom bądź uporczywe powierzenie pracy osobie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zagrożone będzie karą grzywny albo karą ograniczenia wolności) oraz powierzenie pracy ofierze przestępstwa handlu ludźmi lub powierzenie pracy w warunkach szczególnego wyzysku (zagrożone będzie karą pozbawienia wolności do lat 3). Ponadto skazani za ww. przestępstwa będą wykluczeni z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez okres roku. Inne sankcje to niemożność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych i prawnych wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie przebywającemu (wraz z podatkiem i składkami) oraz obciążenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy wszelkimi kosztami związanymi z przesłaniem zaległych płatności do państwa, do którego cudzoziemiec powrócił lub został wydalony. Ustawa przewiduje także możliwość orzeczenia dodatkowych sankcji o skutkach finansowych, tj. pozbawienie, na 3 lata, dostępu do pomocy publicznej, w tym funduszy UE, a w przypadku podmiotów zbiorowych – na okres od roku do 5 lat, oraz zwrot instrumentów pomocy publicznej uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykrycie nielegalnego zatrudnienia.

Dłuższa praca w służbach mundurowych

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

 

Etap legislacyjny: 14.6.2012 r. ustawa opublikowana została w Dz.U. 2012 r. poz. 664.

 

Opis projektu ustawy: Uchwalone przepisy zmierzają do wydłużenia aktywności zawodowej funkcjonariuszy 10 formacji mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Wstępujący do służby od 2013 r. będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby. Emerytury mundurowe nadal będą stanowiły odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i nadal będą wypłacane z budżetu państwa. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60% podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3%. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75% pensji. Podstawę wymiaru stanowić będzie średnie wynagrodzenie z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych.

Prawa osób niepełnosprawnych

 

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku z 13.12.2006 r. (druk Nr 408).

 

Etap legislacyjny: 15.6.2012 r. ustawę uchwalono i przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

 

Opis projektu ustawy: Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który odnosi się kompleksowo do osób niepełnosprawnych. Ma ona przyczynić się do poprawy ich sytuacji poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami. Konwencja zawiera przepisy m.in. zakazujące dyskryminowania osób niepełnosprawnych oraz nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z innymi osobami.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Akty prawne uchwalone
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny