Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawa Pracy | 5/2020
Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, jak również prawo do urlopu wychowawczego (rodzicielskiego) zostało zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej1. Trybunał odróżnia prawo do urlopu macierzyńskiego udzielanego rodzicom w celu sprawowania opieki na dzieckiem od prawa do...
Monitor Prawa Pracy | 5/2020
Gwarancja zachowania prawa do wynagrodzenia za pracę stanowi jedno z podstawowych praw socjalnych każdego pracownika. Wynagrodzenie to jest bowiem zwykle podstawą egzystencji pracownika i jego najbliższych. Ustawodawca wprowadził bezwzględny zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia, jednakże jego zakres...
Monitor Prawa Pracy | 5/2020
1. Artykuł 62 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego1 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, które przewidując, iż obliczenie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 2328