Na szkoleniu zostaną omówione najaktualniejsze zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy oraz przeanalizowane zasady prawidłowego tworzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej.
Monitor Prawa Pracy | 2/2020
Kierunek rozstrzygnięcia przyjęty przez SA w Szczecinie z 9.5.2018 r.1 nie budzi w ostateczności większych zastrzeżeń. Autor w swej glosie krytycznie odnosi się jednak do uzasadnienia zaprezentowanego przez skład orzekający. Wątpliwości dotyczą pominięcia istotnej kwestii dotyczącej relacji art. 46...
Monitor Prawa Pracy | 2/2020
Unijny dorobek prawny zawiera bogate regulacje związane z równouprawnieniem płci, rozumianym jako równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Stosowne regulacje zawarto w Karcie praw podstawowych UE – art. 23 stanowi bowiem, że należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w...
Monitor Prawa Pracy | 2/2020
Artykuł 5 lit. a) rozporządzenia Nr 883/20041 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, które dla celów skorzystania przez pracownika z wcześniejszej emerytury wymaga, aby kwota należnej emerytury była wyższa od minimalnej emerytury, która...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 2302