Procedura recenzowania/Review procedure

 1. Do artykułów przysyłanych do redakcji przez absolwentów wydziałów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów powinna być dołączona rekomendacja (recenzja) opiekuna naukowego.
 2. Każdy artykuł, który zostanie przesłany do redakcji „Monitora Prawa Handlowego” poddawany jest ocenie recenzentów, którzy podejmują ostateczna decyzję o jego dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu.
 3. Lista recenzentów współpracujących jest umieszczona na stronie internetowej czasopisma. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do osób spoza grona wskazanych osób.
 4. Każda publikacja oceniana jest przez co najmniej 2 recenzentów.
 5. Recenzenci składają deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów miedzy nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

 6. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie przedstawiamy Autorowi sugestie co do zmian i poprawek.

Zespół recenzentów:

 • adw. dr Michał Bieniak
  Kancelaria Adwokacka Michał Bieniak
 • r. pr. dr Marcin Chomiuk
  JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k.
 • SSO dr hab. Anna Hrycaj
  Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji
  Lazarski University, Faculty of Law and Administration
 • SSA Stanisław Gurgul
 • adw. Piotr Letolc
  RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
 • dr Ewa Skibińska
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
  University Cardinal Stefan Wyszyński, The Faculty of Law and Administration
 • SSO dr Tomasz Szczurowski
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
  University Cardinal Stefan Wyszyński, The Faculty of Law and Administration
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
  Adam Mickiewicz University in Poznan, The Faculty of Law and Administration

Review procedure

 1. Articles sent to the publisher by graduates of law departments, doctoral students, assistant lecturers and legal trainees should be accompanied by a recommendation (review) of the scientific supervisor.
 2. Each article submitted to the editorial office of Monitor PrawaHandlowego is subject to evaluation by reviewers, who make a final decision as to its approval for publication or rejection.
 3. The list of contributor reviewers is available on the website of the periodical.In justified cases, the Editorial Office may ask persons from outside of that list to make an assessment.
 4. Each publication is appraised by at least two reviewers. Reviewers submit a declaration that there is no conflict of interests between them and the author.
 5. The following relationships between a reviewer and an author shall be recognised as a conflict of interests:

  • Direct personal relationships (family relation, legal relation, conflict),
  • Professional subordination,
  • Direct scientific cooperation within the last 2 years preceding preparation of a review.

 6. Each review is completed with an unequivocal conclusion as to approval of the article for publication of its rejection, or we might present the Author with suggestions as to alterations and corrections.

Zespół recenzentów:

 • adw. dr Michał Bieniak
  Kancelaria Adwokacka Michał Bieniak
 • r. pr. dr Marcin Chomiuk
  JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k.
 • SSO dr hab. Anna Hrycaj
  Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji
  Lazarski University, Faculty of Law and Administration
 • SSA Stanisław Gurgul
 • adw. Piotr Letolc
  RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
 • dr Ewa Skibińska
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
  University Cardinal Stefan Wyszyński, The Faculty of Law and Administration
 • SSO dr Tomasz Szczurowski
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
  University Cardinal Stefan Wyszyński, The Faculty of Law and Administration
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
  Adam Mickiewicz University in Poznan, The Faculty of Law and Administration
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368