Kwartalnik „Monitor Prawa Handlowego” ukazuje się od 2011 r., jest jednym z najmłodszych czasopism naukowych wydawanych przez prestiżowe prawnicze wydawnictwo – C.H.Beck Sp. z o.o. (które funkcjonuje na rynku polskim od 1993 r. i jest częścią jednego z najstarszych i największych europejskich wydawnictw, założonego w 1763 r. w Monachium przez Carla Gottloba Becka).

Misją czasopisma jest dzielenie się wiedzą i tworzenie w każdym numerze przestrzeni do wielopłaszczyznowego, pluralistycznego dyskursu prawniczego, obejmującego szeroko rozumiane prawo handlowe. Na łamach kwartalnika publikowane są zarówno artykuły naukowe o bardziej ogólnych charakterze, przedstawiające teoretyczne analizy, w tym także zagadnienia bardziej uniwersalne, historyczno-prawne, jak i odnoszące się do problemów praktycznych. Czasopismo spełnia zatem podwójną rolę: jest jednocześnie pismem skierowanym do prawniczego środowiska naukowego i prawników praktyków, łączy przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Mając na uwadze, że warunkiem rozwoju jest często krytyczna wymiana poglądów, łamy czasopisma są otwarte dla autorów przedstawiających stanowiska z różnych perspektyw, polemiki i glosy. W każdym numerze pisma pojawiają się newsy legislacyjne, a często krytyczne uwagi dotyczące projektów ustaw stanowić mają w zamyśle impuls dla ustawodawcy do pójścia w innym kierunku, mają na celu uświadomienie zagrożeń i braków, które wiążą się z projektowanymi zmianami na etapie, gdy można jeszcze dokonać odpowiednich zmian w projektach, aby nie doprowadzić do przyjęcia i stosowania wadliwych rozwiązań. Prezentowane w piśmie analizy i poglądy są cytowane zarówno w doktrynie, wywierając wpływ na rozwój myśli prawniczej, jak i obecne w orzeczeniach sądowych i przywoływane w argumentacji przedstawianej w pismach procesowych. Realizujemy w ten sposób ideę przekształcania law in books w law in action, wywierając realny wpływ na kształtowanie orzecznictwa sądowego i wzbogacając projekty legislacyjne.

Artykuły publikowane w „Monitorze Prawa Handlowego” prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Teksty nadesłane do redakcji są weryfikowane i opiniowane przez Kolegium Redakcyjne i Radę Programową. Zasady recenzowania oraz lista recenzentów dostępne są na stronie internetowej czasopisma. W MPH publikowali i publikują przede wszystkim doświadczeni autorzy i cenieni eksperci, uznane w kraju autorytety prawnicze. Umożliwiamy też zdobycie doświadczenia publikacyjnego młodym prawnikom – zespół kolegium i redakcja wspiera ich rozwój, mogą liczyć na wskazówki recenzyjne i redakcyjne. Dzięki stosowaniu tych standardów, nasi czytelnicy mogą mieć pełne zaufanie do wiedzy, którą uzyskują.

W „Monitorze Prawa Handlowego” publikowane są analizy odnoszące się do norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego (prawo spółek, prawo umów handlowych, a także prawo papierów wartościowych, prawo upadłościowe, prawo własności przemysłowej, prawo ochrony konkurencji, jak również prawo karne gospodarcze) oraz aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie i komentarze do wybranych orzeczeń. Urozmaiceniem oferty są także stałe felietony tematycznie powiązane z profilem kwartalnika oraz okazjonalne sprawozdania z konferencji.

W konsekwencji, czasopismo podzielone jest na następujące działy tematyczne:

 1. Aktualności
 2. Opinie
 3. Orzecznictwo
 4. Glosa
 5. Konferencje i szkolenia
 6. Felieton.

Artykuły publikowane są w języku polskim, ale każdy z nich zawiera angielskie streszczenie. Podążamy za rozwojem prawa, odnosząc się do aktualnych problemów prawnych i społecznych. Treści dostępne są w wersji drukowanej i elektronicznej, w tym m.in. w Systemie Informacji Prawnej Legalis, mającym ok. 30 000 odbiorców – co ułatwia dostęp do nich, odbiorca może wybrać najbardziej dla siebie dogodną formułę.


„Monitor Prawa Handlowego”
ISSN 2083-796


Monitor Prawa Handlowego has been published since 2011 being one of the youngest scientific magazines issued by a prominent legal publisher – C.H. Beck Sp. z o.o. (which has been operating in the Polish market since 1993).

The mission of the periodical is to share knowledge and in every issue provide space for a multifaceted and pluralistic legal discourse covering broadly conceived commercial law. The periodical carries both scientific articles of a more general nature presenting theoretical analyses, including more universal history of law issues, as well as those referring to practical problems. Therefore, the magazine plays a dual role: it is a journal addressing at the same time the academic legal community and legal practicians; it combines dissemination of theoretical and practical knowledge. Having in mind the fact that a condition of progress is frequently a critical exchange of views the periodical is open to authors presenting opinion from different perspectives, polemics and commentaries. It provides legislative news, and frequently critical remarks concerning drafts of laws are meant to constitute an impulse for the legislator to take a different path, are aimed at raising awareness of threats and deficiencies connected with the planned amendment at a stage whereby it is still possible to introduce appropriate changes in the drafts so as to prevent adoption and application or defective solutions. Analyses and views presented in the magazine are quoted in the doctrine, thus influencing development of legal thought, in court decisions, and referred to in arguments outlined in pleadings. In this way we materialize the idea of translating law in books into law in action, thus exerting real impact on shaping court decisions and enriching legislative proposals.

Articles published in Monitor Prawa Handlowego represent the highest level of expertise. Texts submitted to the editor are revised and evaluated by the Editorial Board and the Programme Board. The review principles and a list of reviewers are available on the website of the periodical. Experienced authors and valued experts, legal authorities of nationwide renown have been primary contributors to the periodical. We also offer an opportunity to gain publication experience to young lawyers; the editorial team supports their development and they may count on review and editorial advice. Thanks to the application of those standards our readers may fully trust the knowledge they get.

Monitor Prawa Handlowego carries analyses of legal norms pertaining to entrepreneurs and business transactions (companies law, contract law, and also securities law, bankruptcy law, industrial property law, competition law, as well as penal commercial law) as well as current news on changes in legislation and comments on selected judgments. The offer also includes regular features thematically linked with the quarterly’s profile and occasionally reports from conferences.

In consequence, the periodical is divided into the following thematic sections:

 1. News
 2. Opinions
 3. Case Law
 4. Gloss
 5. Conferences and seminars
 6. Feature

Articles are published in Polish, but each includes a summary in English. We follow the development of law by considering current legal and social problems. Contents are available in paper and electronic versions, which facilitates their availability: the reader may choose the most convenient formula.

Monitor Prawa Handlowego (Commercial Law Monitor)
ISSN 2083-7968

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368