Wskazówki dla Autorów:

 • Do publikacji są przyjmowane artykuły w formacje DOC lub RTF (o objętości do 20-22 stron maszynopisu – maks. 40 tys. znaków ze spacjami i przypisami) wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail) należy je przesyłać pocztą elektroniczną na adres redakcji (mph@beck.pl).
 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (maks. 800 znaków w języku angielskim) oraz po 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim, a także wykaz bibliografii.

Rekomendacje:

 • Do materiałów przesłanych przez absolwentów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów niezbędne jest dołączenie rekomendacji opiekuna naukowego, posiadającego tytuł naukowy dr., dr. hab. lub prof.

Wskazówki edytorskie:

 • Imiona i nazwiska, a także inicjały – także w przypisach – piszemy kursywą.
 • Kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne, w tym łacińskie.
 • W Wydawnictwie C.H.Beck przyjęte został system skrótów. I tak np.: Kodeks karny to KK, Kodeks cywilny to KC, Kodeks pracy to KP, Ordynacja podatkowa to OrdPU w razie wątpliwości należy się skonsultować z Redakcją.
 • Pisownia dat: 4.4.2013 r., a zatem bez zer. Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a słowa te wziąć w cudzysłów.
 • Używamy cudzysłowu apostrofowego: „...”, jedynie jako cudzysłów drugiego stopnia – tzn. cudzysłów w cudzysłowie – niemieckiego:>>...<<.
 • Należy używać nawiasu okrągłego (...), zaś nawias kwadratowy [...] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.
 • Nie zamykamy bezpośrednio po sobie nawiasów: )), a także nie rozpoczynamy po zamknięciu nawiasu nowego: )(.
 • Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź.
 • Przypis w tekście jest zawsze przed kropką.
 • Przytaczanie podstawy prawnej: por. ustawa z 3.3.1999 r. (Dz.U. Nr 3 poz. 45).
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368