Zmiany w regulacji rynku instrumentów finansowych wynikające z przyjęcia tzw. pakietu MIFID II/MIFIR

Monitor Prawa Handlowego | 1/2017
Moduł: prawo handlowe, prawo UE, prawo cywilne
Iwona Gębusia
Zmiany w regulacji rynku instrumentów finansowych wynikające z przyjęcia tzw. pakietu MIFID II/MIFIR

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że unormowania MIFID II powinny zostać implementowane do systemów normatywnych państw członkowskich do 3.1.2018 r. Z kolei MIFIR, jako rozporządzenie unijne, jest bezpośrednio skuteczne. Dlatego też nie istnieje potrzeba jego transpozycji do krajowego porządku prawnego3. Modyfikacje wynikające z przyjęcia tzw. pakietu MIFID II/MIFIR wiążą się również z jednoczesnym uchyleniem ze skutkiem od 3.1.2018 r. dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG)4.