Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Monitor Prawa Handlowego | 04/2013
Moduł: prawo handlowe

1. Z treści art. 202 § 4 KSH wynika, że mandat członka zarządu wygasa między innymi wskutek rezygnacji złożonej przez członka zarządu. Rezygnację zakwalifi kować należy jako jednostronną czynność prawną, sprowadzającą się do złożenia przez członka zarządu stosownego oświadczenia woli, do którego należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 60-62 oraz art. 65 KC. Według art. 202 § 5 KSH do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Należy zatem przyjąć, że tak jak każde oświadczenie woli, rezygnacja będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie właściwie zakomunikowana drugiej stronie. 2. Skoro, zgodnie z treścią art. 38 KC, osoba prawna działa poprzez swoje organy uznać należy, iż oświadczenie o rezygnacji z funkcji jedynego członka zarządu winno być złożone właściwemu organowi spółki. Z naciskiem jednak należy podkreślić, że oświadczenie o rezygnacji musi być złożone drugiej stronie. Postanowienie SO w Koszalinie z 25.6.2013 r., VI Gz 63/13, www.orzeczenia.ms.gov.pl