Zgodność propozycji układowych z prawem

Monitor Prawa Handlowego | 2/2018
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.18.2.2
Rafał Adamus
Zgodność propozycji układowych z prawem

Propozycje układowe są centralnym, węzłowym zagadnieniem restrukturyzacji. Ustawodawca pozostawia duży margines swobody przy ich formułowaniu. Niemniej niezgodność propozycji układowych z prawem oznacza niepowodzenie restrukturyzacji. Sąd restrukturyzacyjny legalność propozycji układowych bada z urzędu.


SUMMARY

Compliance of arrangement proposals with the law Compliance of arrangement proposals with the law is one of the key issues of the restructuring law. Since the legislator resigned from the closed list of arrangement proposals, this problem arouses great interest in the theory and practice of law. The legality of arrangement proposals is a prerequisite for approval of the arrangement by the restructuring court. The study addresses more general issues and presents exemplary types of arrangement proposals Key words: arrangement, restructuring, arrangement proposals