Zawarcie umowy określonej w art. 15 KSH z funkcjonariuszem spółki kapitałowej – wątpliwości praktyczne

Monitor Prawa Handlowego | 1/2019
Moduł: prawo handlowe, prawo cywilne
DOI: 10.32027/MPH.19.1.3
Iwona Gębusia

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki zawarcia umowy określonej w art. 15 KSH z funkcjonariuszem spółki ­kapitałowej wymienionym w przytoczonej regulacji. Głównym źródłem kontrowersji, które pojawiają się w praktyce na tle wspomnianego unormowania, jest przede wszystkim jego podmiotowy i przedmiotowy zakres zastosowania.SUMMARY

Conclusion of an agreement provided for in Art. 15 of the Commercial Companies Code with and officer of a shareholding company – practical doubts
This article discusses practical controversies concerning the conclusion by a shareholding company of a credit agreement, a loan agreement, a surety agreement or another similar agreement with a member of the management board, supervisory board, audit committee, a holder of commercial proxy or a liquidator or for any such person. The main source of doubts is the application in Art. 15 § 1 of the Commercial Companies Code of the criterion referring to the conclusion of an agreement similar to a credit agreement, a loan agreement or a surety agreement. Additionally, it is unclear what type of a situation refers to the conclusion of such an agreement for a company’s officer. Recently, the Supreme Court has clarified how the analysed regulation should be understood stating that in this case a company’s interest must prevail. However, the functional approach adopted by the Supreme Court is still dubitable taking into account strictly applied linguistic interpretation of Art. 15 § 1 of the Commercial Companies Code.
Key words: company’s interest, agreement with a company’s officer, resolution of a shareholder’s meeting (general meeting), shareholding company, absolute nullity
Słowa kluczowe: interes spółki, umowa z funkcjonariuszem spółki, uchwała zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia), spółka kapitałowa, nieważność bezwzględna