Zasady posługiwania się wzorcami umów w obrocie konsumenckim na przykładzie działalności maklerskiej

Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Moduł: prawo handlowe, prawo pracy
DOI: 10.32027/MPH.19.4.3
Paweł Izdebski
Zasady posługiwania się wzorcami umów w obrocie konsumenckim na przykładzie działalności maklerskiej

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie oraz omówienie problematyki maklerskich wzorców umów w obrocie konsumenckim na rynku kapitałowym. W ramach rozważań nad poszczególnymi wątkami pracy analizie poddane zostały m.in. następujące aspekty: pojęcie wzorców umów na gruncie cywilistyki, charakterystyka wzorców umów wykorzystywanych w działalności maklerskiej wraz z zaprezentowaniem podstawowych typów konstrukcji prawnych wykorzystywanych przez firmy inwestycyjne w obrocie konsumenckim, zasady posługiwania się wzorcami umów przez firmy inwestycyjne w relacjach z konsumentami, a także skutki stosowania przez firmy inwestycyjne niedozwolonych klauzul umownych w relacjach z konsumentami.SUMMARY

The principles of using standard terms of agreement in consumer trading on the example of brokerage activities
The aim of this article is to present and discuss the issue of brokerage standard terms of agreement used in consumer trading on the capital market. The following aspects have been analysed: definition of standard terms of agreement under civil law, characteristics of standard terms of agreement used in brokerage activities together with the presentation of the basic types of legal structures used by investment firms in consumer trading, as well as the principles for the use of standard terms of agreement by investment firms in consumer trading. Key words: brokerage standard terms of agreement, consumer protection, brokerage services, capital market, investment firms
Słowa kluczowe: maklerskie wzorce umów, ochrona konsumenta, usługi maklerskie, rynek kapitałowy, firmy inwestycyjne