Zabezpieczenie wierzytelności spornych w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki z o.o.

Monitor Prawa Handlowego | 2/2018
Moduł: prawo handlowe, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MPH.18.2.4
Aleksandra Krawczyk-Giehsmann, Marcin Śledzikowski

W ramach postępowania likwidacyjnego Kodeks spółek handlowych przyznaje prymat zaspokojeniu interesów wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z instytucji, która została powołana przez ustawodawcę w celu możliwie najszerszej ochrony tej grupy podmiotów, jest depozyt sądowy, zabezpieczający zaspokojenie wierzytelności niewymagalnych lub spornych. Wynika to m.in. z okoliczności, że otwarcie postępowania likwidacyjnego, w przeciwieństwie do ogłoszenia upadłości, nie skutkuje postawieniem wszystkich wierzytelności względem spółki w stan natychmiastowej wymagalności. W tym zakresie, w ramach niniejszego artykułu, analizujemy użyteczność instytucji depozytu sądowego, a także odnosimy się do zagadnień dopuszczalności i skutków prawnych zakończenia postępowania likwidacyjnego, w którym doszło do złożenia środków do depozytu.


SUMMARY

Security for disputable claims in the course of liquidation of a limited liability company Under the liquidation proceedings of a limited liability company priority is given to satisfying the interests of its creditors. Upon opening of the liquidation proceedings, as opposed to the declaration of bankruptcy, all claims against the company do not become immediately due and payable. Hence, one of the duties imposed on the liquidator is to place funds in a court deposit for the satisfaction of not matured or disputable claims. The authors analyse the usefulness of the institution of a court deposit and discuss issues concerning admissibility and legal effects of the completion of the liquidation proceedings under which funds have been placed in a court deposit. Key words: deposit, disputable claim, liquidator, limited liability company, placing in a deposit