Wzajemne przekazanie sprawy pomiędzy wydziałami (cywilnymi i gospodarczym) tego samego sądu (rozważania na tle art. 4587 KPC)

Monitor Prawa Handlowego | 4/2020
Moduł: prawo handlowe, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MPH.20.4.4
Zbigniew Miczek


Prawidłowa kwalifikacja sprawy jako gospodarczej lub cywilnej ma znaczenie w zakresie właściwości sądu i odrębności procesowych, wynikających z regulacji postępowania w sprawach gospodarczych. Dlatego też przekazanie sprawy pomiędzy wydziałami tego samego sądu powinno następować w taki sposób, aby była możliwa kontrola rozstrzygnięcia w tym zakresie. W artykule przedstawiono regulacje ustrojowe i procesowe dotyczące sądów gospodarczych, uwypuklając różnice między poprzednim i obecnym stanem prawnym. Następnie omówiono kwestie dotyczące przekazania sprawy między wydziałami tego samego sądu oraz sposób, w jaki powinno to następować, jak też zaskarżalność takich orzeczeń. Wskazano też na konsekwencje prowadzenia sprawy gospodarczej/cywilnej w przypadku braku jej prawidłowego zakwalifikowania.SUMMARY

Wzajemne przekazanie sprawy pomiędzy wydziałami (cywilnymi i gospodarczym) tego samego sądu (rozważania na tle art. 4587 KPC)

Prawidłowa kwalifikacja sprawy jako gospodarczej lub cywilnej ma znaczenie w zakresie właściwości sądu i odrębności procesowych, wynikających z regulacji postępowania w sprawach gospodarczych. Dlatego też przekazanie sprawy pomiędzy wydziałami tego samego sądu powinno następować w taki sposób, aby była możliwa kontrola rozstrzygnięcia w tym zakresie. W artykule przedstawiono regulacje ustrojowe i procesowe dotyczące sądów gospodarczych, uwypuklając różnice między poprzednim i obecnym stanem prawnym. Następnie omówiono kwestie dotyczące przekazania sprawy między wydziałami tego samego sądu oraz sposób, w jaki winno to następować, jak też zaskarżalność takich orzeczeń. Wskazano też na konsekwencje prowadzenia sprawy gospodarczej/cywilnej w przypadku braku jej prawidłowego zakwalifikowania. Słowa kluczowe: sąd gospodarczy, sprawa cywilna, sprawa gospodarcza, niewłaściwość, przekazanie sprawy

Cross reference of a case between the civil and commercial departments of the same court (comments with respect to Art. 4587 of the Code of Civil Procedure)

Correct qualification of a case as a commercial or civil one is of importance with a view to the competence of a court and procedural differences for commercial cases. That is why a case should be referred to another department of the same court in such a way so that it is possible to verify the verdict. The article presents systemic and procedural regulations concerning commercial courts, highlighting the differences between the current and previous state of the law. Later, the issues concerning cross reference of a case between departments of the same court and the manner in which it should be done, as well as contestability of such decisions. Also the consequences of hearing a commercial/civil case in the event it has not been correctly qualified have been pointed out. Słowa kluczowe: commercial court, civil case, commercial case, incompetence, cross reference of a case