Wpływ wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców na postępowanie wszczęte przez jej wspólnika na podstawie art. 295 KSH

Monitor Prawa Handlowego | 02/2013
Moduł: prawo handlowe
Marcin Czajkowski

Wykreślenie spółki z o.o. z KRS po wytoczeniu przez wspólnika na jej rzecz powództwa na podstawie art. 295 KSH nie uzasadnia umorzenia postępowania z powodu niedopuszczalności wydania wyroku.

Uchwała SN z 12.12.2012 r., III CZP 83/12