Upadłość komunalnej osoby prawnej (kapitałowej spółki komunikacyjnej)

Monitor Prawa Handlowego | 04/2013
Moduł: prawo handlowe
Stanisław Gurgul

Wykonywanie przez gminę zadania własnego w zakresie „lokalnego transportu zbiorowego” jest nakazane przez ustawę, nie może być zatem uzależnione od decyzji administracyjnej w przed­miocie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego. Uzyskanie licencji nie jest wymagane również wtedy, gdy zadanie wykonuje zakład budżetowy gminy lub jednoosobowa spółka gminy z woli i na rachunek gminy. Obowiązek uzyskania licencji dotyczy „przedsiębiorców” prowadzących działalność gospodarczą. Uznanie, że jednoosobowa spółka gminy, utworzona w celu wykonywania zadania o charakterze użyteczności publicznej, nie ma statusu przedsiębiorcy w rozumieniu wyżej wskazanym, nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości. Wprowadzenie (ogólne wiadomości o komunalnych jednostkach organizacyjnych) Tytułowa problematyka genetycznie wiąże się z instytucją samorządu terytorialnego, celowe jest zatem przedstawienie podstawowych pojęć i reguł z tej właśnie dziedziny, a mianowicie pojęcia samorządu terytorialnego, zadań publicznych i zadań własnych.