Umowa najmu i dzierżawy w kontekście upadłości

Monitor Prawa Handlowego | 2/2019
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe, nieruchomości
DOI: 10.32027/MPH.19.2.4
Adrian Borys
Umowa najmu i dzierżawy w kontekście upadłości

W niniejszym artykule przedstawione zostały konsekwencje ogłoszenia upadłości strony umowy najmu oraz umowy dzierżawy. Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe1 przewiduje odejście od „indywidualnych” zasad wykonywania zobowiązań upadłego. Co do zasady, po ogłoszeniu upadłości ich dalsze wykonywanie może nastąpić jedynie według regulacji prawnej zawartej w prawie upadłościowym, tzn. z uwzględnieniem zbiorowego ustalania i zaspokajania roszczeń wierzycieli upadłego. W artykule omówiono problematykę dalszego wykonywania umowy najmu i dzierżawy z udziałem syndyka masy upadłości oraz możliwość wypowiedzenia takiej umowy.SUMMARY

Lease and tenancy agreements in the context of bankruptcy
The article presents the consequences of the declaration of bankruptcy of a party to a lease agreement and a tenancy agreement. The bankruptcy law provides for a departure from the “individual” principles for the performance of the bankrupt’s obligations. As a rule, after the declaration of bankruptcy, further performance of those obligations may take place only according to the legal regulation laid down in the bankruptcy law, i.e. taking into account collective determination and satisfaction of the claims of the bankrupt’s creditors. The article discusses the issue of further performance of the lease and tenancy agreements with the participation of the receiver and the possibility to terminate such agreements.
Key words: declaration of bankruptcy, lease agreement, tenancy agreement, substantive consequences of bankruptcy, official receiver Słowa kluczowe: ogłoszenie upadłości, umowa najmu, umowa dzierżawy, materialnoprawne skutki upadłości, syndyk