Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych

Monitor Prawa Handlowego | 2/2017
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe
Robert Stefanicki
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej spółek kapitałowych stanowi empiryczny rodzaj ubezpieczenia OC, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku, zwłaszcza niemalejącej skali realnych zagrożeń ryzyka wyrządzenia szkody przez ubezpieczonych spółce lub osobom trzecim. Specyfika ubezpieczeń Directors and Officers wyraża się w tym, że oprócz kompensacji szkody wyrządzanej przez te podmioty ubezpieczyciel z reguły zobowiązuje się do zwrotu kosztów obrony prawnej, a nawet naprawienia strat wizerunkowych. Na rozwiniętych rynkach finansowych ubezpieczenie to należy do standardu, u nas również notuje się umiarkowaną tendencję wzrostową. Zainteresowanie tymi ubezpieczeniami dotyczy zwłaszcza dużych spółek, z dominującym udziałem kapitału zagranicznego.