Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych w słowackim Kodeksie handlowym (wybrane problemy prawne)

Monitor Prawa Handlowego | 06/2013
Moduł: prawo handlowe
Mateusz Żaba

W niniejszym opracowaniu przedstawiono regulację transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych w słowackim Kodeksie handlowym1, w szczególności problematykę następstwa prawnego w obrębie stosunków prywatnoprawnych i publicznoprawnych w przypadku łączenia się spółek kapitałowych. Ponadto, analizie poddano uregulowanie łączenia się spółek kapitałowych przez przejęcie oraz łączenia się spółek kapitałowych przez zawiązanie nowej spółki w słowackim Kodeksie handlowym. Uwagi wstępne. Podstawy prawne Instytucja łączenia się spółek nie stanowi nowości w słowackim Kodeksie handlowym z 5.11.1991 r. Słowackie ustawodawstwo przyjęło w kwestii transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych szereg interesujących rozwiązań. Należy przy tym podkreślić, że obecna słowacka regulacja tej materii różni się od unormowań, jakie obowiązują aktualnie w ustawodawstwie czeskim. Regulacja transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, jaka znalazła się w słowackim Kodeksie handlowym została wprowadzona na mocy ustawy z 27.11.2007 r.2 Słowacki ustawodawca wprowadzając do krajowego porządku prawnego przepisy dotyczące transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonał transpozycji Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych3. Jednakże przyjęte przepisy o transgranicznym łączeniu się słowackich spółek kapitałowych są uzupełniane przepisami o łączeniu się spółek mających siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej, które były uprzednio wprowadzone do słowackiego Kodeksu handlowego. Należy podkreślić, że regulacja łączenia się spółek, z których każda z uczestniczących w łączeniu spółek ma siedzibę na terenie Republiki Słowackiej została wprowadzona do słowackiego Kodeksu handlowego wcześniej na mocy noweli z 3.10.2001 r.4 Nowela ta przewidywała, że przepisy dotyczące łączenia się spółek zaczną obowiązywać od 1.1.2002 r. Kształt przepisów wprowadzonych na jej mocy do słowackiego Kodeksu handlowego bazuje na części dyrektywy Rady 78/855/EWG z 9.10.1978 r. dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych5. Na tej podstawie, w oparciu o wspominaną wcześniej dyrektywę 78/855, doszło do wytyczenia legalnych definicji dwóch rodzajów łączenia się spółek. Należy zaznaczyć, że słowacki ustawodawca znał wcześniej instytucje łączenia się spółek (przez przejęcie oraz przez zawiązanie nowej), ale całkowita regulacja była do tego czasu uważana za lakoniczną i z punktu widzenia praktyki nie wystarczającą6. Ustawodawca słowacki przyjął następującą systematykę uregulowania postanowień dotyczących łączenia się spółek. W § 69–69 a Kodeksu handlowego zawarte zostały ogólne postanowienia co do łączenia się spółek mających siedzibę na terytorium Słowacji, natomiast w § 69 aa – ogólne postanowienia dotyczące transgranicznego łączenia się spółek. Nie ulega wątpliwości, że § 69 aa stanowi uzupełnienie w stosunku do § 69–69 a i tym samym przepisy § 69–69 a będą punktem wyjścia dla kodeksowej regulacji łączenia się spółek o wymiarze transgranicznym. Szczegółowe regulacje dotyczące łączenia się spółek kapitałowych znajdują się w § 152 a oraz w § 218 a–218 lk KH Republiki Słowackiej. Przepis § 152 a dotyczy łączenia się z udziałem słowackiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (słow. spoločnosť s ručením obmedzeným). Natomiast podstawową regulację dla łączenia się spółek z udziałem spółki akcyjnej (słow. akciová spoločnosť), w którym spółki biorące udział w łączeniu się mają siedzibę na terenie Słowacji, stanowią § 218 a–218 k, natomiast § 218 la–218 lk stanowią regulację dla transgranicznego łączenia się z udziałem słowackiej spółki akcyjnej. Słowacki ustawodawca w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyjął metodę odesłania do przepisów o łączeniu się spółek akcyjnych. W ustępie 1 § 152 a znajduje się przepis odsyłający, aby odpowiednio (słow. primerane) do procesów połączeniowych z udziałem słowackiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosować przepisy dotyczące łączenia się spółki akcyjnej. W przypadku łączenia się z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w którym biorące udział w łączeniu się spółki mają siedzibę na terenie Republiki Słowackiej – odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy § 218 a–218 k, natomiast w przypadku transgranicznego łączenia się – § 218 la–218 lk.