Termin i sposób zawiadamiania o zmianie stanu posiadania akcji spółek publicznych

Monitor Prawa Handlowego | 3/2014
Moduł: prawo handlowe
Radosław L. Kwaśnicki, Karol Szymański
Termin i sposób zawiadamiania o zmianie stanu posiadania akcji spółek publicznych

Praktyka obrotu wskazuje, że inwestorzy mają nie małe problemy z terminowym wywiązywaniem się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych. W znacznej części przypadków, naruszenia przedmiotowej powinności wynikają z braku świadomości akcjonariuszy co do sposobu dokonywania skutecznych notyfikacji. Pojawiające się wątpliwości praktyczne do pewnego stopnia rozwiała Komisja Nadzoru Finansowego publikując w dniu 4.2.2014 r. pierwsze swoje stanowisko w tym zakresie. Niektóre aspekty w dalszym ciągu nie zostały jednak dostatecznie wyjaśnione. W niniejszym opracowaniu autorzy przedstawią – odnosząc się do wspomnianych wskazówek organu nadzoru – własne propozycje działań mające na celu ułatwienie inwestorom wywiązywanie się ze wspomnianego obowiązku notyfikacyjnego.