Szantaż korporacyjny. Próba wykładni art. 423 § 2 KSH

Monitor Prawa Handlowego | 02/2013
Moduł: prawo handlowe
Jerzy P. Naworski
Szantaż korporacyjny. Próba wykładni art. 423 § 2 KSH
szantaż!

Opracowanie dotyczy właściwej interpretacji jednego tylko przepisu Kodeksu spółek handlowych1, a mianowicie art. 423 § 2 zd. 1, który był już przedmiotem refleksji doktrynalnej, lecz w dalszym ciągu budzi kontrowersje, stanowiąc crux interpretationis. Celem artykułu jest nie tylko podjęcie próby rozwiania pojawiających się na jego tle wątpliwości, ale także sformułowanie wniosków de lege ferenda. Na marginesie zasadniczych rozważań zostanie też poruszona kwestia odszkodowania na zasadach ogólnych, o którym mowa w art. 423 § 2 zd. 2 KSH.