Sytuacja prawna majątku pozostałego po wykreśleniu spółki kapitałowej – uwagi na gruncie postulatu przymusowej likwidacji niewypłacalnych spółek

Monitor Prawa Handlowego | 03/2013
Moduł: prawo handlowe
Marek Porzycki, Rafał Kos

Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie pojawiających się w polskiej doktrynie poglądów na temat sytuacji prawnej majątku pozostałego po wykreśleniu spółki kapitałowej z rejestru oraz sformułowanie stanowiska, które zdaniem autorów pozwoliłoby na rozstrzygnięcie tej kwestii na gruncie proponowanego w Rekomendacjach Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego postulatu przymusowej likwidacji podmiotów niewypłacalnych, wobec których nie przeprowadzono postępowania upadłościowego z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie jego kosztów.