Stosowanie art. 199 § 1 pkt 2 KPC do wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Postanowienie SA w Białymstoku z 27.1.2011 r., I ACz 75/11, niepubl.

Monitor Prawa Handlowego | 01/2011
Moduł: prawo handlowe

Okoliczność, że roszczenie przedstawione do zabezpieczenia podlega odrzuceniu na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 KPC, nie oznacza, iż odrzucony winien być także wniosek o udzielenie zabezpieczenia wniesiony przed wytoczeniem powództwa. Przepisów o pozwie nie stosuje się bowiem do pism wszczynających postępowania uboczne, wpadkowe. Stan faktyczny Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku odrzucił wniosek wnioskodawcy o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie prawa uprawnionego do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach spółki, prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez uprawnionego akcji spółki oraz że uprawniony może wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych akcji spółki przez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w przedmiocie powyższego roszczenia. W uzasadnieniu sąd I instancji stwierdził, że znana jest mu z urzędu okoliczność zawiśnięcia sporu o to samo roszczenie, sformułowane jedynie przeciwstawnie przez obowiązanego jako powoda. Powyższe postanowienie w całości zaskarżył zażaleniem wnioskodawca domagając się jego zmiany i uwzględnienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Zarzucał naruszenie art. 199 § 1 pkt 2 w zw. z art. 366 KPC.