Status kuratora dla osoby prawnej (art. 42 KC) po nowelizacji

Monitor Prawa Handlowego | 1/2018
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe, postępowanie cywilne
Tomasz Szczurowski
Status kuratora dla osoby prawnej (art. 42 KC) po nowelizacji

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka statusu kuratora wyznaczonego przez sąd rejestrowy dla osoby prawnej na podstawie art. 42 KC. Przepisy regulujące ten status w ostatnim okresie uległy zasadniczej nowelizacji i dlatego celowe jest przeanalizowanie zmienionej regulacji prawnej. Szczególnie interesujące są nowe rozwiązania prawne dotyczące przesłanek ustanowienia kuratora prawa materialnego, jego kompetencji, jak również wynagrodzenia. Okoliczności te mają bowiem duże znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.


SUMMARY

The status of a curator appointed for a legal person (Art. 42 of the Civil Code) after the amendment The article analyses the status of a curator appointed for a legal person without governing bodies. This issue is regulated Art. 42 of the Civil Code, changed by the Amending Act of 26 January 2018. The amendment came into force on 15 March 2018. The author focuses on three topics, namely: the grounds for the appointment of a curator, their powers and remuneration. Key words: curator, powers, remuneration