Spółka prawa handlowego jako pokrzywdzony w procesie karnym

Monitor Prawa Handlowego | 3/2015
Moduł: prawo handlowe, prawo karne
Katarzyna Stachowska

Polski ustawodawca przewidział szeroki katalog osób uprawnionych do występowania w charakterze pokrzywdzonego, nie precyzując go dostatecznie, w związku z tym mogą się pojawić problemy interpretacyjne przy precyzowaniu pojęcia pokrzywdzonego, gdyż „definicja ustawowa pozbawiona kontekstu systemowego i funkcjonalnego nie daje jednoznacznej odpowiedzi, które podmioty kwalifikować jako pokrzywdzonych”1. Trudności interpretacyjne pojawić się mogą zwłaszcza w przypadku dopuszczenia się czynu zabronionego na szkodę spółki prawa handlowego, w szczególności jeśli będzie to spółka nieposiadająca osobowości prawnej. Dlatego też zachodzi potrzeba dokonania analizy obowiązujących przepisów, a także orzecznictwa i stanowiska doktryny w tym zakresie.