Spółka cywilna na gruncie FATCA – identyfikacja obowiązków poprzez wspólników spółki czy kwalifikacja spółki jako podmiotu?

Monitor Prawa Handlowego | 3/2015
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe
Dariusz Osada, Łukasz Kumkowski
Spółka cywilna na gruncie FATCA – identyfikacja obowiązków poprzez wspólników spółki czy kwalifikacja spółki jako podmiotu?

W literaturze na temat spółki cywilnej niemal wszystko zostało już napisane. Dogłębnej analizie została poddana odmienność traktowania spółki cywilnej i jej wspólników na gruncie przepisów prawa cywilnego, w tym handlowego, ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej1, a przede wszystkim przepisów prawa podatkowego. W chwili obecnej, gdy do polskiego porządku prawnego wdrożona została Umowa z 7.10.2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, a także towarzyszące Uzgodnienia Końcowe2, warto przeanalizować kwestię kwalifikacji spółki cywilnej dla celów regulacji FATCA. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają argumenty przemawiające za uznaniem spółki cywilnej za podmiot w rozumieniu Umowy FATCA, jak również identyfikacją jej ­wspólników jako posiadaczy rachunków finansowych w rozumieniu tej regulacji. W pewnym stopniu problematyka opracowania wpisuje się również w spór, czy spółce cywilnej na gruncie prawa polskiego można przyznać pewną ­podmiotowość.