Skutki niedochowania wymogu reprezentacji łącznej – polemika ze stanowiskiem M. Wojewody

Monitor Prawa Handlowego | 3/2018
Moduł: prawo handlowe, prawo cywilne
DOI: 10.32027/MPH.18.3.5
Tobiasz Nowakowski

Opracowanie dotyczy analizy kolejnego stanowiska odnośnie do rozwiązania problemu skutków naruszenia reprezentacji osób prawnych. Zagadnienie to wciąż wywołuje kontrowersje zarówno w nauce prawa cywilnego, jak i judykaturze. Autor podejmuje dogłębną polemikę z M. Wojewodą, gdyż jego koncepcja budzi, w ocenie autora artykułu, poważne wątpliwości praktyczne.SUMMARY

The consequences of faulty joint representation – a polemic with M. Wojewoda’s position
The author has presented different theories of the consequences of faulty joint representation. Theissue is subject to a vigorous discussion among representatives of the doctrine and has not been statutorily resolved so far. It generates numerous divergences in legal practice. In the author’s opinion the concept presented by M. Wojewoda arousesa number of practical doubts and is not based on clearly defined premises.
Key words: conventional legal action, joint representation, organic theory, faulty representation