Sejm przyjął zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem

Monitor Prawa Handlowego | 1/2019

 29.3.2019 r. weszły w życie zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy nowelizacja ma, z jednej strony doprecyzować istniejące przepisy i wyeliminować powstałe uprzednio wątpliwości interpretacyjne, z drugiej zaś – dodatkowo uporządkować kompetencje i zadania organów administracji rządowej w zakresie zarządzania mieniem państwowym.

W dniu 29.3.2019 r. weszły w życie zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym1. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy2 nowelizacja ma, z jednej strony doprecyzować istniejące przepisy i wyeliminować powstałe uprzednio wątpliwości interpretacyjne, z drugiej zaś – dodatkowo uporządkować kompetencje i zadania organów administracji rządowej w zakresie zarządzania mieniem państwowym.
Do najistotniejszych zmian przewidzianych w ustawie możemy zaliczyć:
  • wzmocnienie, doprecyzowanie i uzupełnienie kompetencji i zadań Prezesa Rady Ministrów (np. przyznanie wyraźnej kompetencji Prezesowi Rady Ministrów do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa, rozszerzenie zakresu spraw, w których Prezes Rady Ministrów zatwierdza instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa);
  • korektę mechanizmu przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (doprecyzowano, że przekazywanie uprawnień nastąpi w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego, w odniesieniu do każdej ze spółek, podmiot powołany do wykonywania tych uprawnień oraz ich zakres);
  • zmiany dotyczące wymogów stawianych osobom wskazanym na członka organu nadzorczego oraz przepisów dotyczących rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
  • utworzenie nowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych – jako funduszu służącego Prezesowi Rady Ministrów do finansowania zadania nabywania akcji lub udziałów spółek przez Skarb Państwa.

Łukasz Lipski
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW


1 Ustawa z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 492. 2 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3053 Sejmu VIII kadencji, dostępny na: www.sejm.gov.pl.