Samodzielne zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariusza – prawo czy fikcja?

Monitor Prawa Handlowego | 03/2012
Moduł: prawo handlowe
Radosław L. Kwaśnicki, Alicja Piskorz

Na mocy ustawy z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi1, która weszła w życie 3.8.2009 r., wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych2 nowe uprawnienie gwarantujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce możliwość samodzielnego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH). Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza funkcjonowania omawianego prawa w praktyce oraz próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście zrealizowany został cel, w jakim prawo to zostało wprowadzone, i czy chroni ono – w równym stopniu – akcjonariuszy wszystkich spółek akcyjnych, w tym w szczególności spółek publicznych.