Rezygnacja z pełnienia funkcji przez „ostatniego” członka zarządu. Uwagi na tle nowelizacji art. 202 § 6 KSH

Monitor Prawa Handlowego | 2/2019
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.19.2.2
Anne-Marie Weber-Elżanowska
Rezygnacja z pełnienia funkcji przez „ostatniego” członka zarządu. Uwagi na tle nowelizacji art. 202 § 6 KSH

Z dniem 1.3.2019 r. weszła w życie jedna ze zmian KSH uchwalona przez Sejm w ramach tzw. „Pakietu MŚP”1, określająca zasady składania rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy taką rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego bądź „ostatni” członek zarządu wieloosobowego2. Celem niniejszego artykułu jest analiza nowelizacji pod kątem jej systemowej spójności z zasadami rezygnacji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 wynikającymi ze stosowania na mocy zawartego w KSH odesłania do przepisów KC o umowie zlecenia, jak również wyjaśnienie obszarów ryzyk, które nowelizacja kreuje dla członków zarządu.SUMMARY Stepping down by the „last” member of the management board. Remarks relating to the amendment of Art. 202 § 6 of the Commercial Companies Code
The article discusses newly adopted Art. 202 § 6 of the Commercial Companies Code. Its main implication is the creation of a mandatory 14-day extension of a management board member’s mandate in case they are the “last” person resigning from the board, since such person is obliged to call a shareholders’ meeting and may only be discharged from duty on the day after the day on which such meeting was scheduled to take place. The commented new provision is to be critically assessed as it violates the freedom of resigning from the board at all times and generates liability risks for such person.
Key words: resignation, management board, mandate, liability Słowa kluczowe: rezygnacja, zarząd, mandat, odpowiedzialność