Reprezentacja spółki akcyjnej przez członka jednoosobowego zarządu

Postanowienie NSA z 28.9.2021 r., II GZ 305/21

Monitor Prawa Handlowego | 4/2021
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.21.4.6

Przepis art. 373 § 1 KSH będzie miał zastosowanie wyłącznie do zarządu wieloosobowego. Gdy bowiem w skład zarządu spółki akcyjnej wchodzi tylko jedna osoba, wówczas na mocy art. 368 § 1 KSH będzie ona upoważniona, działając jako zarząd spółki, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w tym również do podpisywania pełnomocnictw. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostają wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące sposobu reprezentacji spółki, nie mogą one bowiem ograniczać podstawowej reguły reprezentacji spółki akcyjnej przez zarząd.

Postanowienie NSA z 28.9.2021 r., II GZ 305/21, Legalis