Realizacja międzynarodowych inwestycji budowlanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – problemy praktyczne na przykładzie Polski i Niemiec, cz. I

Monitor Prawa Handlowego | 1/2020
Moduł: prawo handlowe, nieruchomości
DOI: 10.32027/MPH.20.1.3
Joanna Rupa
Realizacja międzynarodowych inwestycji budowlanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – problemy praktyczne na przykładzie Polski i Niemiec, cz. I

W związku z rosnącą liczbą inwestycji międzynarodowych i upowszechnieniem stosowania podczas ich realizacji warunków kontraktowych FIDIC pojawiają się liczne pytania co do prawidłowej wykładni i zastosowania postanowień umowy zawierającej te warunki. Artykuł stanowi próbę pokazania licznych praktycznych problemów związanych ze stosowaniem warunków kontraktowych FIDIC w obrocie transgranicznym. Obszar analizy ograniczony został do Polski i Niemiec. Część pierwsza traktuje o pochodzeniu, istocie i charakterze warunków kontraktowych FIDIC oraz porusza kluczowe kwestie związane z wyborem prawa właściwego dla zobowiązań wynikających z zawieranej umowy. Druga część artykułu skupia się na wybranych postanowieniach warunków kontraktowych FIDIC, pokazując ich często odmienne praktyczne zastosowanie w Polsce i w Niemczech. Porównawcze przedstawienie, w jaki sposób poszczególne klauzule FIDIC stosowane są w świetle polskiego i niemieckiego prawa, umożliwia pokazanie problemów w praktycznym zastosowaniu z pozoru „tych samych klauzul FIDIC”.SUMMARY

Realizacja międzynarodowych inwestycji budowlanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – problemy praktyczne na przykładzie Polski i Niemiec, cz. I

Wzorce kontraktowe FIDIC są powszechnie stosowanymi w praktyce międzynarodowego obrotu prawnego wzorcami umownymi, wykorzystywanymi dla umów, których przedmiotem są w szczególności prace projektowe i roboty budowlane. Wzorce te zbudowane są na podstawie zasad systemu commom law. Stosuje się je jednak nie tylko w umowach podlegających anglosaskiemu systemowi prawnemu, ale również w umowach, do których zastosowanie mają kontynentalne systemy prawne. Różnice, jakie występuję z jednej strony pomiędzy anglosaskim systemem prawnym, a systemami kontynentalnymi, jak i różnice, jakie występują pomiędzy poszczególnymi systemami kontynentalnymi, prowadzą do sytuacji, w których strony umowy nie maja jasnego obrazu co do tego, jak stosować poszczególne klauzule warunków kontraktowych FIDIC. Mając na względzie popularność stosowania warunków kontraktowych FIDIC, warto przeanalizować pochodzenie i charakter warunków kontraktowych FIDIC, ich wykładnię oraz praktyczne zastosowanie w warunkach różnych systemów prawnych. Jako punkt odniesienia w artykule uwzględnione zostały polski i niemiecki system prawny. Słowa kluczowe: FIDIC, umowy o roboty budowlane, umowy w obrocie międzynarodowym, wykładnia umów, wzory umów

Implementation of international construction projects under FIDIC conditions of contract – practical problems on the example of Poland and Germany, Part I

FIDIC standard forms of contract are commonly used in international practice, in particular for design and construction works contracts. Those standard forms are based on the rules of the common law system.. However, they are used not only in contracts governed by the Anglo-Saxon legal system but also in contracts governed by continental law systems. The differences between the Anglo-Saxon legal system and continental system on the one hand, and between individual continental systems on the other lead to a situation whereby it is not clear for the contracting parties how to use the individual clauses of FIDIC conditions of contract. With a view to the popularity of using FIDIC conditions of contract it is worth analysing their origin and character, interpretation and practical application under various legal systems. The article adopted the Polish and German legal systems as a point of reference. Słowa kluczowe: FIDIC, construction works contracts, international contracts, interpretation of contracts, standard forms of contracts