Przeznaczenie majątku pozostałego po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli w postępowaniu upadłościowym spółki akcyjnej. Ustanie bytu prawnego tej spółki

Monitor Prawa Handlowego | 3/2017
Moduł: prawo handlowe
Stanisław Gurgul
Przeznaczenie majątku pozostałego po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli w postępowaniu upadłościowym spółki akcyjnej. Ustanie bytu prawnego tej spółki

W praktyce spraw upadłościowych stosunkowo często zdarza się, że po całkowitym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli pozostaje jakiś majątek obejmujący niezlikwidowane rzeczy i nierozdzielone pieniądze (w jednej z upadłości nadwyżka ta wynosiła ponad 90 mln zł). W tej sytuacji rodzi się przede wszystkim pytanie, czy dany przedsiębiorca, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 KC, może dalej funkcjonować w obrocie gospodarczym, czy też traci byt prawny. Problem ten jest różnie oceniany w orzecznictwie i doktrynie, odnośne przepisy bowiem nie rozstrzygają tego jednoznacznie. W niniejszym opracowaniu zawarto analizę przedmiotowego problemu i propozycje jego rozwiązania.