Proponowane zmiany w polskim elektronicznym postępowaniu upominawczym w świetle rozwiązań Online Civil Money Claims

Monitor Prawa Handlowego | 4/2018
Moduł: prawo handlowe, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MPH.18.4.4
Klaudia Jasik-Kuchta
Proponowane zmiany w polskim elektronicznym postępowaniu upominawczym w świetle rozwiązań <em>Online Civil Money Claims</em>

Artykuł zwraca uwagę na zmiany w polskim elektronicznym postępowaniu upominawczym1, zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw2 w kontekście celów wprowadzenia tego postępowania i uzasadnienia dla jego modyfikacji. Dokonano także analizy motywów i rozwiązań Online Civil Money Claims – pilotażowego programu dochodzenia drobnych roszczeń cywilnych w Wielkiej Brytanii, będącego wyrazem reformy wymiaru sprawiedliwości, mającego na celu kompleksowe dochodzenie roszczenia online. W świetle tego zaawansowanego technologicznie rozwiązania podjęto próbę oceny proponowanych zmian w zakresie polskiego EPU.SUMMARY

Proposed changes in Polish electronic writ of payment proceedingsin light of the Online Civil Money Claims solutions
The article analyses changes in the Polish electronic writ of payment proceedings proposed in the draft bill amending the Code of Civil Procedure and certainother acts (3137) in the context of the objectivesof introducing this procedure and justification for its modification. The article analysesthe motivations and solutions of Online Civil Money Claims (a pilot programme for petty civil claims in the United Kingdom) introduced under the reform of the justice system and aimed at offering comprehensive online claiming. In light of that technologically advanced solution, an attempt has beenmade to evaluate the proposed changes with respect to Polish writ of payment proceedings.
Key words: e-court, electronic writ of payment proceedings, Money Claim Online, Online Civil Money Claims, civil procedurę