Problemy regulacji grup spółek w Polsce – wnioski de lege ferenda

Monitor Prawa Handlowego | 02/2013
Moduł: prawo handlowe
Adam Opalski

Prawo grup spółek należy do najbardziej złożonych obszarów prawa spółek handlowych. Podstawową przyczyną trudności w wypracowaniu satysfakcjonującego modelu legislacyjnego jest okoliczność, że w strukturze zgrupowania dochodzi do nieuchronnej kolizji między sprzecznymi zasadami ustrojowymi. Z jednej strony spółki wchodzące w skład grupy są odrębnymi osobami prawnymi, odpowiadającymi wyłącznie swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania, z drugiej zaś strony, są ściśle zintegrowane w jeden organizm gospodarczy, realizujący wspólną strategię, postrzegany jako całość z perspektywy biznesowej. Stan napięcia między prawną autonomią a gospodarczym zespoleniem jest koniecznym punktem wyjścia analizy w zasadzie wszystkich problemów prawa koncernowego.