Prawo zarządu spółki giełdowej do bezpośredniej komunikacji z akcjonariuszem dominującym

Monitor Prawa Handlowego | 4/2014
Moduł: prawo handlowe
Michał Romanowski
Prawo zarządu spółki giełdowej do bezpośredniej komunikacji z akcjonariuszem dominującym

W zarządzaniu wartością spółki giełdowej o sukcesie decyduje możliwość bezpośredniej komunikacji z akcjonariuszami, w tym akcjonariuszem ponoszącym największe ryzyko ekonomiczne decyzji podejmowanych przez zarząd. Jest to zarazem warunek właściwego wypełniania treścią pojęcia „interes spółki”. Nie da się zarządzać wartością spółki giełdowej bez kontaktu z jej dominującym akcjonariuszem. W niniejszym artykule analizie poddano realizację prawa komunikacji zarządu spółki giełdowej z akcjonariuszem dominującym w odniesieniu do zasady jednakowego traktowania akcjonariuszy oraz obowiązków informacyjnych z ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1.