Pozorna liberalizacja przepisów KSH o badaniu planu połączenia przez biegłego (uwagi do art. 5031 KSH)

Monitor Prawa Handlowego | 03/2012
Moduł: prawo handlowe
Andrzej Szumański

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych1 z 19.8.2011 r.2 wprowadziła nowy przepis art. 5031 § 2 KSH przewidujący obowiązek poddania majątku spółki przejmowanej albo majątków spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki badaniu biegłego rewidenta w sytuacji, gdy spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana jest spółką akcyjną i jednocześnie wszyscy wspólnicy (akcjonariusze) łączących się spółek wyrazili jednomyślnie zgodę na wyłączenie poddania badaniu planu połączenia biegłemu w trybie przepisów art. 502−503 KSH (art. 5031 § 1 pkt 3 KSH). Obowiązek ten nie istniał na gruncie pierwotnego brzmienia przepisu art. 5031 KSH wprowadzonego nowelizacją KSH z 5.12.2008 r., a pokrywającego się z obecną treścią art. 5031 § 1 pkt 3 KSH. Nie istnieje on nadal tylko na gruncie fuzji transgranicznych (art. 5166 § 3 KSH). Jednakże obecnie w sytuacji odstąpienia przez wspólników (akcjonariuszy) łączących się spółek od stosowania wymogów z art. 502−503 KSH wspomniany obowiązek działa automatycznie z mocy prawa. Pojawia się pytanie, czy rzeczywiście na gruncie nowego stanu prawnego mamy do czynienia z liberalizacją krytykowanego przez praktykę obowiązku badania planu połączenia przez biegłego do spraw wyceny przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 502−503 KSH, czy też z racji niejasnego odesłania w art. 5031 § 2 KSH do przepisów art. 311−3121 KSH, a także niejasnej relacji przepisu art. 5031 § 2 KSH do art. 497 § 1 i art. 516 § 7 KSH liberalizacja ta jest tylko pozorna, zaś ustawodawca „funduje” w praktyce konstrukcję ucieczki „z deszczu pod rynnę”. Analiza zarysowanych wyżej kwestii prawnych jest przedmiotem poniższego opracowania.