Podział spółki publicznej w świetle regulacji ustawy o ofercie publicznej

Monitor Prawa Handlowego | 1/2015
Moduł: prawo handlowe
Rafał Woźniak

Procesy reorganizacyjne spółek stanowią często jeden z istotnych etapów w ich działalności. Do procesów tego typu można zaliczyć łączenie się, podział oraz przekształcenia spółek. Procesy takie regulowane są przez szereg przepisów prawa. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu przepisów prawa na dynamikę procesów podziałowych spółek publicznych. Bezwzględnie kluczowe znaczenia mają tu przepisy KSH, które wyznaczają ramy prawne procesów reorganizacyjnych. Niemniej jednak w przypadku spółek publicznych zastosowanie znajdą również przepisy innych aktów, w szczególności przepisy prawne regulujące rynek kapitałowy, w tym ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1. Przepisy te, przy tego typu procesach, niejednokrotnie nakładają na spółki dodatkowe obowiązki. Uzasadnia to zatem dokonanie analizy przepisów OfertPublU i ich wpływu na procesy podziału spółek publicznych. W szczególności, w związku z zakresem regulacji OfertPublU, w niniejszym artykule w sposób pogłębiony omówiono sytuację prawną dzielonych spółek publicznych. Dodatkowo dokonano próby omówienia wpływu przepisów OfertPublU na procesy podziałowe spółek niepublicznych, w których jednym z podmiotów procesu reorganizacji jest spółka publiczna.