Oznaczenie w orzeczeniu syndyka jako strony procesu. Brak legitymacji formalnej upadłego

Monitor Prawa Handlowego | 02/2013
Moduł: prawo handlowe
Przemysław Feliga

Glosowany wyrok zasługuje na uwagę z trzech powodów. Po pierwsze, wypowiedziano się w nim w kwestii oznaczenia syndyka w komparycji orzeczenia. Po wtóre, zajęto stanowisko co do konstrukcji tenoru orzeczenia w przypadku rozstrzygnięcia o zasądzeniu świadczenia w procesie toczącym się z udziałem syndyka. Po trzecie, nawiązano w nim do koncepcji legitymacji formalnej odnosząc się do skutków procesowych jej braku. Zagadnienia te są ważne dla praktyki stosowania prawa. Mają one zastosowanie do wszystkich pisemnych czynności procesowych sądu, w których następuje oznaczenie syndyka jako podmiotu postępowania cywilnego, oraz do rozstrzygnięć o roszczeniu procesowym w procesie z udziałem syndyka. Jednakże są one szczątkowo poruszane w doktrynie. Tymczasem sposób ich ujmowania jest dyskusyjny. Dlatego niezbędne jest wyjaśnienie tych kwestii. Analizowane orzeczenie jest doskonałym punktem wyjścia do rozwinięcia poglądów na te tematy i zajęcia własnego stanowiska.