Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT

Monitor Prawa Handlowego | 3/2020

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem dotyczącym zmian w podatkach dochodowych na rok 2021. Za szczególnie istotną należy uznać zmianę, wskutek której spółka komandytowa ma zostać podatnikiem CIT.

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem dotyczącym zmian w podatkach dochodowych na rok 20211. Za szczególnie istotną należy uznać zmianę, wskutek której spółka komandytowa ma zostać podatnikiem CIT.
Projektodawca przewidział przy tym, że 50% przychodów komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł rocznie, będzie zwolnione z opodatkowania. Komplementariusz spółki komandytowej ma mieć prawo do odliczenia od podatku od zysku z udziału w spółce części podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową – analogicznie jak ma to miejsce w przypadku komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
Inne proponowane zmiany to m.in.:
1) podwyższenie limitu przychodów dla „małych podatników” z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT; 2) ograniczenie możliwości rozliczania strat spółki przejmowanej w przypadku przejęcia innej spółki lub w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeżeli w wyniku powyższej reorganizacji zmieni się przedmiot działalności podatnika lub jeżeli w wyniku powyższej reorganizacji co najmniej 25% udziałów podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy poniesienia straty nie posiadały takich praw; 3) rozszerzenie zakresu stosowania art. 14a ustawy o CIT o przeniesienie przez likwidowaną spółkę majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników tytułem podziału majątku likwidowanej spółki będącej podatnikiem CIT; 4) wprowadzenie dla:
a) podatników CIT z przychodem przekraczającym 50 mln euro rocznie, b) podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość przychodów) oraz c) spółek nieruchomościowych,

obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o polityce podatkowej za dany rok podatkowy.
Krzysztof Wróbel
radca prawny, Kancelaria RKKW (Senior Partner)


  1. Zob. http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id= RM-10-74-20.