Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń przesunięty

Monitor Prawa Handlowego | 2/2021

Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych w art. 9 ust. 1 wprowadza obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla określonych grup podmiotów, m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy rzeczników patentowych wykonujących zawód.

Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych1 w art. 9 ust. 1 wprowadza obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla określonych grup podmiotów, m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy rzeczników patentowych wykonujących zawód.
Obowiązek wskazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązany jest z art. 1312 § 1 KPC (wchodzącym w życie w dniu 1.10.2022 r.), zgodnie z którym sąd, jeśli pozwalają mu na to warunki techniczne i organizacyjne, dokonuje doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, a w przypadku braku takiego adresu – na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z którego adresat wniósł pismo. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 166 pkt 5 ­DorElektrU, art. 9 ust. 1 pkt 1–8 miał wejść w życie z dniem 1.10.2021 r., jednak na mocy ustawy z 15.6.2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych2, uchwalonej w dniu 15.6.2021 r., termin jego wejścia w życie został przesunięty na dzień 5.7.2022 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej3, przesunięcie terminów wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego nastąpiło z uwagi na długotrwałą pandemię COVID-19, która utrudniła przeprowadzenie testów i szkoleń dla użytkowników.
Paula Kowalska - aplikantka radcowska, Kancelaria RKKW


  1. Dz.U. poz. 2320 ze zm.; dalej jako: DorElektrU.
  2. Dz.U. poz. 1135.
  3. Zob. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1264 (dostęp: 12.7.2021 r.).