Objęcie udziałów w spółce z o.o. przez jednego małżonka za wkład z majątku wspólnego – cz. I

Monitor Prawa Handlowego | 2/2020
Moduł: prawo handlowe, prawo cywilne
DOI: 10.32027/MPH.20.2.5
Kinga Jaszczyk

Zagadnienie przynależności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością2 do majątku wspólnego małżonków w sytuacji, gdy środki na ich pokrycie pochodzą z majątku wspólnego, a tylko jeden z małżonków jest stroną czynności ich objęcia, nie zostało kompleksowo uregulowane przez ustawodawcę3. W obecnie obowiązującym stanie prawnym zasady przynależności przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków oraz zarząd nimi unormowane są w KRO. Sposób powstania oraz konsekwencje uczestnictwa w spółce z o.o. regulują natomiast przepisy KSH4. Wobec powyższego rzeczone zagadnienie stanowi źródło licznych kontrowersji. Celem pierwszej części artykułu jest ustosunkowanie się do głównych argumentów podnoszonych w doktrynie i orzecznictwie, dotyczących przedmiotowej problematyki. W drugiej części podejmę próbę wypracowania koncepcji, która równoważyłaby potrzebę ochrony rodziny oraz bezpieczeństwa obrotu.SUMMARY

Objęcie udziałów w spółce z o.o. przez jednego małżonka za wkład z majątku wspólnego – cz. I

Zagadnienie przynależności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do majątku wspólnego małżonków w sytuacji, gdy środki na ich pokrycie pochodzą z majątku wspólnego, a tylko jeden z małżonków jest stroną czynności ich objęcia, nie zostało kompleksowo uregulowane przez ustawodawcę. W obecnie obowiązującym stanie prawnym zasady przynależności przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków oraz zarząd nimi unormowane są w KRO. Sposób powstania oraz konsekwencje uczestnictwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulują natomiast przepisy KSH. Wobec powyższego rzeczone zagadnienie stanowi źródło licznych kontrowersji. Celem pierwszej części artykułu jest ustosunkowanie się do głównych argumentów podnoszonych w doktrynie i orzecznictwie, a dotyczących przedmiotowej problematyki. W drugiej części podejmę próbę wypracowania koncepcji, która równoważyłaby potrzebę ochrony rodziny oraz bezpieczeństwa obrotu. Słowa kluczowe: objęcie udziałów w sp. z o.o., majątek wspólny, stosunek członkostwa w sp. z o.o.

Acquisitionr of shares in a limited liability company by one of the spouses for a contribution from joint marital property – Part I

The issue of inclusion of shares in a limited liability company in joint marital property in a situation whereby they have been bought with funds from the joint property though only one of the spouses is a party to the transaction has not been comprehensively regulated by the legislator. Under the current legal regime the rules for inclusion of assets in joint marital property and their management are regulated in the Family and Guardianship Code. On the other hand, the manner of origination and consequences of membership in a limited liability company are regulated by the provisions of the Commercial Companies Code. With a view to the above the issue is a source of numerous controversies. In the first part of the article, the author analyses the main arguments raised in the doctrine and the case law with respect to the problem discussed. In the second part, I shall attempt to work out a concept which would balance the need of protection the facility and the trading security. Słowa kluczowe: acquisition of shares in a limited liability company, joint marital property, membership in a limited liability company