O obrocie akcjami na rynku regulowanym i w ASO, w tym o klasyfikacji transakcji oraz obrotu zorganizowanego na rynkach akcji

Monitor Prawa Handlowego | 4/2021
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.21.4.4
Tomasz Łuczyński

Celem artykułu jest analiza transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku których dochodzi do przeniesienia praw z akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w ASO, z uwzględnieniem transakcji o charakterze szczególnym, a także stworzenie całościowej klasyfikacji tych transakcji oraz obrotu zorganizowanego na rynkach akcji.SUMMARY

O obrocie akcjami na rynku regulowanym i w ASO, w tym o klasyfikacji transakcji oraz obrotu zorganizowanego na rynkach akcji

W artykule dokonano analizy transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku których dochodzi do przeniesienia praw z akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w ASO, z uwzględnieniem transakcji o charakterze szczególnym, a także stworzono całościową klasyfikację tych transakcji oraz obrotu zorganizowanego na rynkach akcji. Słowa kluczowe: akcje, klasyfikacja, obrót zorganizowany, sesja giełdowa, transakcje

On trading in listed shares on a regulated market and in a MTF, including the classification of transactions and organised trading in stock markets

The article analyses transactions carried out under an organised trading system on the territory of the Republic of Poland, as a result of which shares admitted to trading on a regulated market or introduced to trading in a Multilateral Trading Facility (Alternative Trading System) are transferred, including transactions of a specific nature, and provides a comprehensive classification of these transactions as well as organised trading in stock markets. Key words: shares, classification, organised trading, trading session, transactions